ตำบลห้วยไคร้

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลโป่งผาจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553จำนวนเกษตรกร 593 ราย 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. 1 เทศบาล (อบต.ห้วยไคร้, เทศบาลตำบลห้วยไคร้)
  • จำนวนปศุสัตว์ ในพื้นที่
  1. มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 5,000 ตัว
  2. มี ประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 22,570 ตัว
  3. มี ประชากรโค จำนวน 63 ตัว
  4. มีประชากรโคนม จำนวน 14 ตัว
  5. มี ประชากรกระบือ จำนวน 9 ตัว
  6. มี ประชากรสุกร จำนวน 1,232 ตัว
  7. มีประชากร สุนัข จำนวน 861 ตัว
  8. มี ประชากรแมว จำนวน 441 ตัว