ตำบลบ้านด้าย

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลบ้านด้ายจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 468 ราย 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. (อบต.บ้านด้าย)
จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 6,000 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 10,750 ตัว

มี ประชากรโค จำนวน 213 ตัว

มีประชากรโคนม จำนวน 0 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 0 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน 547 ตัว

มีประชากร สุนัข จำนวน 241 ตัว

มี ประชากรแมว จำนวน504 ตัว