ตำบลศรีเมืองชุม

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลศรีเมืองชุมจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 635 ราย 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. (อบต.ศรีเมืองชุม)


จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 45,950 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 20,000 ตัว

มีประชากรโค จำนวน 226 ตัว

มีประชากรโคนม จำนวน 48 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 12 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน 448 ตัว

มีประชากร สุนัข จำนวน 669 ตัว

มี ประชากรแมว จำนวน 437 ตัว