ตำบลแม่สาย

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลแม่สายจากการสำรวจข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 578 ราย 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 2 เทศบาล (เทศบาลตำบลแม่สาย , เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ)


จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มีประชากรไก่ไข่ จำนวน 9,400 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 3,012 ตัว

มีประชากรโค จำนวน 70 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 0 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน 9 ตัว

มีประชากรสุนัข จำนวน 890 ตัว

มีประชากรแมว จำนวน 317 ตัว