ตำบลโป่งงาม

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลโป่งงามจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 582ราย 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. (อบต.โป่งงาม)


จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 0 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 7,327 ตัว

มีประชากรโค จำนวน 77 ตัว

มีประชากรโคนม จำนวน 0 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 38 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน3,300 ตัว

มีประชากร สุนัข จำนวน 689 ตัว

มี ประชากรแมว จำนวน 565 ตัว