ตำบลเกาะช้าง

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลเกาะช้างจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553
จำนวนเกษตรกร 643 ราย 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. (อบต.เกาะช้าง)
  • จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่
  1. มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 5,000 ตัว
  2. มีประชากรไก่พื้น เมือง จำนวน 10,865 ตัว
  3. มี ประชากรโค จำนวน 125 ตัว
  4. มีประชากรโคนม จำนวน 0 ตัว
  5. มี ประชากรกระบือ จำนวน 16 ตัว
  6. มี ประชากรสุกร จำนวน 782 ตัว
  7. มีประชากร สุนัข จำนวน 724 ตัว
  8. มี ประชากรแมว จำนวน 455 ตัว