ตำบลเวียงพางคำ

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลเวียงพางคำจากการสำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 363 ราย 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 เทศบาล (เทศบาลตำบลเวียงพางคำ)จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 0 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 2,846 ตัว

มีประชากรโค จำนวน 40 ตัว

มีประชากรโคนม จำนวน 131 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 0 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน 148 ตัว

มีประชากรสุนัข จำนวน 336 ตัว

มีประชากรแมว จำนวน 196 ตัว