ตำบลโป่งผา

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ตำบลโป่งผาจากการ สำรวจ ข้อมูล มกราคม 2553


จำนวนเกษตรกร 238 ราย 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 อบต. (อบต.โป่งผา)

จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่

มี ประชากรไก่ไข่ จำนวน 3,500 ตัว

มีประชากรไก่พื้นเมือง จำนวน 3,858 ตัว

มีประชากรโค จำนวน 238 ตัว

มีประชากรโคนม จำนวน 0 ตัว

มีประชากรกระบือ จำนวน 10 ตัว

มีประชากรสุกร จำนวน 157 ตัว

มีประชากร สุนัข จำนวน 191 ตัว

มี ประชากรแมว จำนวน 85 ตัว