วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย

เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา
เปิดมรรคาสู้อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช
ที่ ตั้ง เลขที่ 207 ม.10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์/โทร สาร 0-5364-2504
email amp5709@dld.go.thนายโสภณ แก้วศิริ
ปศุสัตว์อำเภอแม่สาย

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-